Дисклерјмер:

Калкулаторот на трошоци е дизајниран да биде само информативен инструмент, и самото негово користење не претставува правен совет. Овој модел е обезбеден како груба проценка на трошоците поврзани со споровите од мала вредност. Резултатите презентирани од овој калкулатор се хипотетични и можно е да не ги одразуваат вистинските трошоци за вашиот сопствен случај“

Центарот за правни истражувања и анализи не е одговорен за последиците од какви било одлуки или дејствија што се преземаат во зависност од или како резултат на информациите обезбедени од оваа алатка.