Центарот за правни истражувања и анализи има потреба од ангажирање на шест правници за потребите на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Северна Македонија“.

Целосниот оглас е достапен на следниот линк:

Оглас за шест правници.pdf