ЦПИА се обврзува кон:

- Oбезбедување релевантни, објективни и професионални услуги за стручната и пошироката јавност во областа на правното истражување

- Делување засновано на интегритет и стручност

- Соработка и отвореност

- Иновација и креативност

- Делување согласно принципите на најдобрите практики

- Подобрување на давањето услуги и нивна ефикасност

- Легитимност, евалуација и отчетност