Анализа на домашната и меѓународната судска пракса – Justice Observers – дел II

Центарот за правни истражувања и анализи во рамки на проектот “Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје ја изработи збирката ,,Анализа на домашната и меѓународната судска пракса – Justice Observers (дел II) ’’.

Збирката е резултат на работата на 33 истакнати правници, кои во периодот од септември 2022 година до ноември 2023 година за потребите на веб – сајтот www.justiceobservers.mk анализираа вкупно 39 пресуди, од кои 20 се анализи на пресуди од национални судови, 15 анализи на пресуди на Европскиот суд за човекови права и 4 анализи на начелни ставови на Врховниот суд на РСМ.

Интенцијата на оваа збирка е да придонесе во дебатата за подобрување на квалитетот на правдата во Република Северна Македонија и да ги доближи правните стандарди од ЕСЧП поблиску до правните професионалци, слушателите на почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители, студентите на правните факултети и сите останати правни професии и заинтересирани граѓани кои сакаат да добијат појасен увид во аргументациите на домашните судови и ЕСЧП.

Збирката ,, Анализа на домашната и меѓународната судска пракса – Justice Observers (дел II) ’’ може да ја преземете на линкот подолу:

Ana
Share
This