Центарот за правни истражувања и анализи заедно со Македонското здружение на млади правници и Фронт 21/42 започна со имплементација на проектот ,, Добро владеење во животна средина за имплементација на Зелена агенда за Западен Балкан” кој е резултат на континуираната поддршка од Европската унија за Република Северна Македонија. Во Република…
Период:
01/01/2024 - 01/01/2027
Статус:
Во тек
Овој проект одговара на сериозниот предизвик и потребата во  Северна Македонија за засилување на функционирањето на правосудниот систем во успешната борба против организираниот криминал. Проектот е продолжение на претходна иницијатива на WBROLI која го поддржуваше проучувањето на текот на случаите од нивното започнување до нивното решение, вклучувајќи ги различните етапи,…
Период:
01/12/2023 - 31/03/2024
Статус:
Спроведено
Проектот е резултат на континуираната и безбрезервна поддршка која Велика Британија ја дава за подобрување и зајакнување на правосудниот систем во Република Северна Македонија. Овој проект е одговор на сериозните проблеми и предизвици со кои се соочуваат Јавно обвинителските институции во РСМ и секако потребата од нивно зајакнување. Како продолжение…
Период:
01/07/2024 - 31/10/2024
Статус:
Спроведено
Контекст Уставот на Република Северна Македонија (РСМ) го гарантира правото на приватност на граѓаните во согласност со Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи. РСМ исто така го усвои Законот за ратификација на Дополнителниот протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматска обработка на…
Период:
01/02/2023 - 31/01/2025
Статус:
Во тек
Од 1 септември 2022 година, Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „ Развој и воведување на алатка за следење на перформасите во Јавнообвинителскиот систем во Република Северна Македонија “ Овој проект е одговор на сериозните проблеми и предизвици со кои се соочуваат Јавно обвинителските институции…
Период:
01/09/2022 - 10/03/2023
Статус:
Спроведено