Од 1 септември 2022 година, Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „ Развој и воведување на алатка за следење на перформасите во Јавнообвинителскиот систем во Република Северна Македонија “ Овој проект е одговор на сериозните проблеми и предизвици со кои се соочуваат Јавно обвинителските институции…
Период:
01/09/2022 - 10/03/2023
Статус:
Во тек
Здружението на судии на Република Северна Македонија и Центарот за правни истражувања и анализи на 1ви јуни 2022, започнаа со имплементација на проектот Поддршка на транспарентноста во судството и промовирање на јавната доверба во правниот систем. Главната цел е зајакнување на капацитетите на Судско медиумскиот совет да дизајнира и имплементира…
Период:
01/06/2022 - 31/03/2025
Статус:
Во тек
Центарот за правни истражувања и анализи од 1 октомври 2021 година започна со имплементација на проектот ,,Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор”. Проектот ќе се спроведува низ три клучни компоненти: – Подготовка и имплементација на програма за менторство за судии од основните, апелационите и Врховниот суд на…
Период:
21/10/2021 - 30/09/2023
Статус:
Во тек
Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „Проект за добро управување со животна средина“.   Проектот има за цел да го подобри управувањето со животната средина преку обезбедување практични решенија за проблемите преку активен граѓански ангажман и експертска поддршка за важни политички, законодавни (особено во кривични…
Период:
15/06/2021 - 31/03/2022
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“.   Целта на проектот е да се воведе модел на политика за ефикасен надзор и спроведување на еколошките политики и регулативи, зајакнувајќи ја имплементацијата на меѓународните еколошки стандарди. Проектот ќе ги идентификува проблемите…
Период:
01/10/2020 - 31/03/2021
Статус:
Спроведено