Контекст Уставот на Република Северна Македонија (РСМ) го гарантира правото на приватност на граѓаните во согласност со Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи. РСМ исто така го усвои Законот за ратификација на Дополнителниот протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматска обработка на…
Период:
01/02/2023 - 31/01/2025
Статус:
Во тек
Од 1 септември 2022 година, Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „ Развој и воведување на алатка за следење на перформасите во Јавнообвинителскиот систем во Република Северна Македонија “ Овој проект е одговор на сериозните проблеми и предизвици со кои се соочуваат Јавно обвинителските институции…
Период:
01/09/2022 - 10/03/2023
Статус:
Во тек
Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) во соработка со еминентни експерти од областа на медицината, економијата и правото, вклучувајќи и експерти од Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), го спроведе проектот “Континуирана поддршка кон социјално прифаќање на концептот на намалување на штети и развој на регулаторна рамка”. Проектот…
Период:
21/07/2022 - 31/01/2023
Статус:
Спроведено
Здружението на судии на Република Северна Македонија и Центарот за правни истражувања и анализи на 1ви јуни 2022, започнаа со имплементација на проектот Поддршка на транспарентноста во судството и промовирање на јавната доверба во правниот систем. Главната цел е зајакнување на капацитетите на Судско медиумскиот совет да дизајнира и имплементира…
Период:
01/06/2022 - 31/03/2025
Статус:
Во тек
Центарот за правни истражувања и анализи од 1 октомври 2021 година започна со имплементација на проектот ,,Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор”. Проектот ќе се спроведува низ три клучни компоненти: – Подготовка и имплементација на програма за менторство за судии од основните, апелационите и Врховниот суд на…
Период:
21/10/2021 - 30/09/2023
Статус:
Во тек