Центарот за правни истражувања и анализи од 1 октомври 2021 година започна со имплементација на проектот ,,Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор”. Проектот ќе се спроведува низ три клучни компоненти: – Подготовка и имплементација на програма за менторство за судии од основните, апелационите и Врховниот суд на…
Период:
21/10/2021 - 30/09/2023
Статус:
Во тек
Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „Проект за добро управување со животна средина“.   Проектот има за цел да го подобри управувањето со животната средина преку обезбедување практични решенија за проблемите преку активен граѓански ангажман и експертска поддршка за важни политички, законодавни (особено во кривични…
Период:
15/06/2021 - 31/03/2022
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“.   Целта на проектот е да се воведе модел на политика за ефикасен надзор и спроведување на еколошките политики и регулативи, зајакнувајќи ја имплементацијата на меѓународните еколошки стандарди. Проектот ќе ги идентификува проблемите…
Период:
01/10/2020 - 31/03/2021
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Судскиот совет на РСМ и Министерството за правда започна со имплементација на проектот ,,Воспоставување аналитички алатки за следење на реформите за поддршка на правосудниот сектор во РСМ. Во реализацијата на проектот ќе бидат опфатени три компоненти: 1.  Подготовка на Функционална анализа на…
Период:
21/12/2020 - 31/03/2021
Статус:
Спроведено
На 1 мај 2020 година, Центарот за правни истражувања и анализи започна со реализација на проектот „За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2020-2021“ Проектот е имплементиран во партнерство со Институт за европска политика (ЕПИ), Институт за човекови права (ИЧП), Коалиција сите за правично судење…
Период:
01/05/2020 - 31/12/2020
Статус:
Спроведено