Од 1 септември 2022 година, Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „ Развој и воведување на алатка за следење на перформасите во Јавнообвинителскиот систем во Република Северна Македонија “ Овој проект е одговор на сериозните проблеми и предизвици со кои се соочуваат Јавно обвинителските институции…
Период:
01/09/2022 - 10/03/2023
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) во соработка со еминентни експерти од областа на медицината, економијата и правото, вклучувајќи и експерти од Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), го спроведе проектот “Континуирана поддршка кон социјално прифаќање на концептот на намалување на штети и развој на регулаторна рамка”. Проектот…
Период:
21/07/2022 - 31/01/2023
Статус:
Спроведено
Здружението на судии на Република Северна Македонија и Центарот за правни истражувања и анализи на 1ви јуни 2022, започнаа со имплементација на проектот Поддршка на транспарентноста во судството и промовирање на јавната доверба во правниот систем. Главната цел е зајакнување на капацитетите на Судско медиумскиот совет да дизајнира и имплементира…
Период:
01/06/2022 - 31/03/2025
Статус:
Во тек
Центарот за правни истражувања и анализи од 1 октомври 2021 година започна со имплементација на проектот ,,Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор”. Проектот ќе се спроведува низ три клучни компоненти: – Подготовка и имплементација на програма за менторство за судии од основните, апелационите и Врховниот суд на…
Период:
21/10/2021 - 30/09/2023
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „Проект за добро управување со животна средина“.   Проектот има за цел да го подобри управувањето со животната средина преку обезбедување практични решенија за проблемите преку активен граѓански ангажман и експертска поддршка за важни политички, законодавни (особено во кривични…
Период:
15/06/2021 - 31/03/2022
Статус:
Спроведено