Анализа на законската рамка и институционалните капацитети на локалните инспекциски служби за заштата на животната средина

Инспекцискиот надзор во животната средина е од посебно значење имајќи
предвид дека заштитата на животната средина е загарантирано право со Уставот на Република Северна Македонија. Оваа анализа прави прецизен преглед на состојбите и предизвиците во вршењето на инспекцискиот надзор на
локално ниво, кој е од посебно значење за граѓаните.
Анализата утврдува недоследности од три аспекти, регулаторен, човечки ресурси и функционален.

Анализата е достапна на следниот линк:

https://www.kas.de/documents/281657/281706/Local+environmental+inspection+services-MKD+version.pdf/6be15863-db27-aed1-ff31-035fb2adaf6c?version=1.0&t=1640191525197

Ana
Share
This