Водич за цитирање на праксата на ЕСЧП

На 29 март 2019 година, Одделот за судска пракса при Врховниот суд со Заклучок на седница го усвои Водичот за цитирање на праксата на Европскиот суд за човековите права.

Водичот има за цел да го воедначи методот на цитирање на праксата на Европскиот суд за човекови права, како и да го олесни повикувањето и референцирање на праксата на ЕСЧП за останатите судови во државата. 

Водичот беше изработен во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи во рамките на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“. 

Водичот е достапен на следниот линк:

Ana
Share
This