Истражувачки извештај на овластувањата, механизмите и поставеноста на судовите во поглед на усогласеноста на судската пракса

Истражувачкиот извештај кој ги разработува овластувањата, механизимите и поставеноста на судовите во Република Северна Македонија во поглед на усогласеноста на судската пракса е подготвен во рамки на програмата „Зголемување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста во Северна Македонија“ финансирана од Британската амбасада Скопје. Извештајот ја анализира состојбата во одделите за судска пракса во Вишиот управен суд, Управниот суд, Апелациониот суд Битола, Апелациониот суд Гостивар, Апелациониот суд Скопје, Апелациониот суд Штип, Основниот суд Битола, Основниот суд Гостивар, Основниот суд Скопје 1, Основниот суд Скопје 2 и Основниот суд Штип.

Погледнете го извештајот на следниот линк:

Ana
Share
This