Истражување за работата на судската администрација

Видеото за работата на судската служба е изработено во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобро достигнувања во судството“ имплементиран од Центар за правни истражувања и анализи и Институтот за човекови права со финансиска поддршка од страна на ЕУ преку Секторот за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за финансии и кофинансиран од Британската Амбасада Скопје. Проектот е поддржан од професионалните здруженија Здружение на судиите и Здружение на судската администрација во улога на соработници. 

Ana
Share
This