Компаративната правна анализа на добрите практики за административна правда

Изработена Компаративна анализа на добри практики од пет држави со цел да се истакнат најдобрите законски решенија од анализираните држави што можат да бидат корисен пример за понатамошно унапредување на управно судската заштита во Република Македони

Компаративната правна анализа на добрите практики за административна правда во Италија, Австрија, Словенија, Хрватска, Србија и Македонија, е еден од клучните продукти од проектот „Подобрување на ефикасноста и ефективноста на административната правда во Македонија”, имплементиран од страна на Центарот за правни истражувања и анализи – ЦПИА и ревизорската куќа Price Waterhouse Cooper- PWC Македонија, финансиран од UK Aid преку Владата на Обединетото Кралство. Целта на оваа анализа е да придонесе кон изнаоѓање на решенија за подбрување на административната правда во Македонијапреку користење на различните законодавни искуства во анализираните земји.

Целосната анализа е достапна на следниот линк:

Ana
Share
This