Оглас за 20 теренски истражувачи

Во рамките на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“ поддржана од Британската амбасада Скопје, ЦПИА има потреба да ангажира 20 (дваесет) теренски истражувачи.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

Gorica Nadjinska
Share
This