План за подобрување на работата и условите на основните судови во Република Северна Македонија

Во рамки на проектот ,,Вградување аналитички алатки за следење на реформите за поддршка на правосудниот сектор на Република Северна Македонија” Центарот за правни истражувања и анализи го подготви Планот за подобрување на работата и условите на основните судови во Република Северна Македонија”.

Овој план детално ги опфаќа областите кои беа анализирани од страна на тимот на експерти при подготовка на Функционалната анализа на основните судови, односно Независност и непристрасност, Транспарентност и отчетност, Квалитет на правда, Човечки ресурси, Просторни услови, Информатички системи во основните судови, Автоматизиран компјутерски систем за управување со судските предмети (АКМИС), Финансиско работење, буџетирање и јавни набавки и Родова еднаквост.

Анализата можете да ја преземете на следниот линк:

Gorica Nadjinska
Share
This