Правни, економски и медицински согледувања кон концептот за намлување штети од користење тутун

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) во соработка со еминентни експерти од областа на медицината, економијата и правото, вклучувајќи и експерти од Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), го спроведе проектот “Континуирана поддршка кон социјално прифаќање на концептот на намалување на штети и развој на регулаторна рамка”.

Во рамки на проектот беа подготвени инфографици и видео кои ги резимираат заклучоците од студијата “Правни, економски и медицински согледувања кон концептот за намалување штети од користење тутун”.

Проектот беше финансиски поддржан од страна на „Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп“ (ФМТКП). ЦПИА имаше целосна научна независност во текот на истражувањето. Заклучоците и препораките на научното истражување ги одразуваат мислењата исклучиво на авторите и не ги застапуваат ставовите на ЦПИА или ФМТКП.

Погледнете ги инфографиците и видеото на следните линкови:

Ana
Share
This