Родовите аспекти во превенцијата на еколошкиот криминал

Еколошкиот криминал и прашањата за животната средина се особено важни за Северна Македонија, како земја во развој каде што главните предизвици во оваа област се идентификуваат во загадувањето на воздухотот, управувањето со отпад, квалитетот на водата, заштитата на природата и индустриско загадување и управување со ризици. За таа цел Центарот за правни истражувања и анализи во рамки на на проектот “Добро управување со животната средина” финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје изработи анализа на родовите аспекти за превенцијата на еколошкиот криминал.

Анализата можете да ја преземете на следниот линк:

Gorica Nadjinska
Share
This