Функционална анализа на основните судови во Република Северна Македонија

Во рамки на проектот ,,Воспоставување аналитички алатки за следење на реформите за поддршка на реформите во правосудниот сектор во Република Северна Македонија” Центарот за правни истражувања и анализи ја подготви Функционалната анализа на основните судови во Република Северна Македонија.

Целта на оваа функционална анализа е да се идентификуваат предизвиците со кои основните судови се справуваат во остварување на судските надлежности и вршењето на судската власт. Анализата ги опфаќа клучните сегменти на работа на судовите, преку призмата на неколку области: независност и непристрасност, ефикасност, транспарентност и отчетност, квалитет на судска пракса, човечки ресурси, просторни капацитети, компјутерска поддршка во основните судови, финансирање на судската власт и родови перспективи.

Анализата можете да ја преземете на следниот линк:

Gorica Nadjinska
Share
This