Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија

За Проектот

Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“.

Програмата има за цел да ја зголеми правната сигурност и предвидливост преку јакнење на капацитетите во судството, како и да обезбеди поддршка за подобрување на политиките и практиките во судството во согласност со меѓународните стандарди и практики.

Повќе информации за програмата можете да најдете на следниот линк:

One-Pager-MK_web

Период:
01/06/2018 - 31/03/2020
Статус:
Спроведено
Проектот беше подржан од Британската Амбасада Скопје