Повеќе од 15 години е дел од невладиниот сектор во Република Северна Македонија. Бил дел од АЛКА – Центар за одржлив развој и вклучен во активностите поврзани со децентрализацијата и руралниот развој, Македонското здружение на млади правнициво делот на правната помош и застапувањето на бегалиците и барателите на азил, а од 2015 година е дел од ЦПИА. Примарниот фокус на неговата работа се перформансите на судството и јавното обвинителство, спроведувањето на тековните реформи, транспарентноста и отчетноста на судството и остварувањето на човековите права. Во годините на своето искуство тој успешно ги завршил проектите опфатени од УНХЦР, ОБСЕ, Советот на Европа и Британската амбасада – Скопје.