Анализа на домашната и меѓународната судска пракса – дел 1

Анализата претставува збир на коментари од истакнати домашни експерти во областа на правото, кои ги анализираат образложенијата на домашните високи судови и обезбедуваат увид во принципите и начинот на аргументација на Европскиот суд за човекови прав

Коментарите содржани во оваа публикација се наменети да им служат на правните професионалци, слушателите на почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители, студентите на правните факултети и сите останати правни професии и заинтересирани граѓани кои сакаат да добијат појасен увид во аргументациите на домашните судови и и ЕСЧП. 

Збирката е дел од резултатите на програмата на Центарот за правни истражувања и анализи „Зголемување на транспарентноста, правнатасигурност и ефикасноста на судството во Северна Македонија“ финансирана од Британската амбасада Скопје.

Ana
Share
This