Анализа на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) за период 2018-2019 година

Блупринт групата за реформи во правосудството, во која членува и Центарот за правни истражувања и анализи, во рамки на проектот „За правда“ ја подготви Анализата за спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022).

Блупринт групата за реформи во правосудството се фокусираше на следењето на спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на временската рамка утврдена со Акцискиот план, транспарентноста на процесот, нивото на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор, оценувањето на квалитетот на предложените закони и политики. Во анализата се истакнати и препораки за понатамошна доследна примена на клучните закони за правосудството.

Анализата е достапна на следниот линк:

Ana
Share
This