Економска анализа на трошоците и придобивките во споровите од мала вредност

Во рамки на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“, подржана од Британската амбасада Скопје, Центарот за правни истражувања и анализи ја објави Економската анализа на трошоци и придобивки во споровите од мала вредност која всушност претставува анализа на очекуваната рамнотежа на придобивките и трошоците при постапувањето на првостепените судови во Република Северна Македонија во споровите од мала вредност.

Ana
Share
This