Економска оправданост на споровите од мала вредност

Во рамките на програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во Македонија преку градење на капацитети за судии и мониторирање на судски реформи“, Центарот за правни истражувања и анализи ја објави публикацијата „Економска оправданост на споровите од мала вредност“.

Ana
Share
This