Компаративна анализа на резултатите од првото и второто национално мерење на перформансите на правосудството

Во рамки на анализата на добиените резултати од мерењето на перцепциите, на илустративен и сликовит начин се прикажани позитивните перцепции на испитаниците од целните групи вклучeни во истражувањето.

Согласно средните оценки од сите целни групи, разликите во резултатите од Првото и Второто национално мерење се минимални и крајната оценка е практично идентична (2.50 во 2018 година и 2.65 во 2021 на скала од 1 до 5 (каде 1 е недоволно, а 5 е одлично). 

Останува генералниот заклучок дека нема значителни промени во перцепциите во изминатите две години од првото мерење со Матрицата. 

За поилустративен приказ кликнете на овој линк.

Gorica Nadjinska
Share
This