Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија

Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“.

Програмата има за цел да ја зголеми правната сигурност и предвидливост преку јакнење на капацитетите во судството, како и да обезбеди поддршка за подобрување на политиките и практиките во судството во согласност со меѓународните стандарди и практики.

Повеќе информации за програмата можете да најдете на следниот линк:

Gorica Nadjinska
Share
This