Работен состанок за изготвување на Билтен на судска практика на Врховниот суд на РСМ за периодот од 2017 до 2023 година

Еден од фундаменталните аспекти на владеењето на правото е принципот на правната сигурност. Различните одлуки во слични случаи, донесени од ист суд, кој дополнително е и суд од последна истанца за одлучување по правното прашање, може во отсуство на правен механизам кој обезбедува конзистентност на одлуките, да го повреди тој принцип и со тоа да ја намали јавната доверба во судството, која е една од основните компоненти на државата заснована на владеењето на правото. Токму од тие причини на 5 и 6ти октомври 2023 година беше одржан работен состанок со судиите и дел од судските соработници на Врховен суд, со цел избор на најрелевантна и најзначајна судска пракса за периодот од 2017 до 2023 година. На состанокот беа издвоени најзначајните одлуки, кои подоцна ќе бидат објавени во Билтенот за судска пракса на ВСРСМ.  

Ana
Share
This