ПОДДРШКА НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО СУДСТВОТО И ПРОМОВИРАЊЕ НА ЈАВНАТА ДОВЕРБА ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ

За Проектот

Здружението на судии на Република Северна Македонија и Центарот за правни истражувања и анализи на 1ви јуни 2022, започнаа со имплементација на проектот Поддршка на транспарентноста во судството и промовирање на јавната доверба во правниот систем.

Главната цел е зајакнување на капацитетите на Судско медиумскиот совет да дизајнира и имплементира стратегии, да организира и спроведува тренинг програми, да предлага промена на закони и регулативи, и да извршува целисходни активности кон судството, медиумите и јавноста кои целат да ја зголемат транпарентноста и отчетноста како и да инспирираат доверба во судските институции.

Проектот е дизајниран да ги поддржи судските институции во Република Северна Македонија во нивните напори да ја зголемат транпарентноста, отчетноста и квалитетот на правдата.

Проектни цели:

О1:Зајакнување на капацитетите на судството за навремено и точно споделување  на информации со медиумите и јавноста за  кривични  судски предмети;

О2:Зајакнување на капацитетите на новинарите да навремено и прецизно споделување информации поврзани со кривични предмети и проблеми со владеењето на правото; 

О3:Подобрени институционални капацитети на Судско медиумскиот совет; 

О4:Развој на план за следење и евалуација на ефектот од спроведување на проектот;

Период:
01/06/2022 - 31/03/2025
Статус:
Во тек
Проектот е финансиски поддржан од Бирото за меѓународна борба против наркотици и за спроведување на законите (ИНЛ) при Стејт Департментот на САД.