Спроведување отворена правда во Северна Македонија

За Проектот

Проектот имаше за цел да го олесни воведувањето на иницијативата Отворена правда како дел од Отвореното владино партнерство на национално ниво и да го поддржи понатамошниот напредок на иницијативата Отворена правда, катализирајќи го нејзиното институционално преземање преку фокусирани и стратешки активности. Главната цел беше да се зголеми отчетноста и транспарентноста на судството и да се врати довербата на јавноста во македонскиот правосуден сектор. Проектот предложи развој на национален механизам за партнерска работа и соработка помеѓу граѓанското општество и судството за спроведување на заложбите и стандардите за отвореност, транспарентност и отчетност. Проектот го поддржа формирањето на Совет за отворена правда од претставници на правосудните институции и граѓанските организации, обезбедувајќи ги потребните ресурси за непречено функционирање на ова тело како клучен имплементатор на судските обврски вградени во Акцискиот план. Советот ќе воспостави и ќе го олесни дијалогот, соработката и координацијата меѓу граѓанските организации и институциите во насока на развивање активности и мерки кои се во најдобар интерес за граѓаните. Националниот совет за отворена правда ќе биде внатрешно тело на Иницијативата за отворена правда и негови членови ќе учествуваат во работата на новоформираниот Совет за петтиот Национален акционен план (кој има претставници од Владата, Собранието, судството и граѓанското општество организации). Дополнително, фокусот беше ставен на промовирање на иницијативата Отворена правда меѓу експертската и пошироката јавност, со што ќе се зголеми и институционалната доверба кај граѓаните. Проектот се реализираше во периодот јуни 2021 – декември 2021 година и беше финансиран од Отворено владино партнерство.

Период:
01/05/2021 - 31/12/2021
Статус:
Спроведено
Проектот е финансиран од Отворено владино Партнерство.