Прв национален извештај од Матрицата на индикатори за мониторинг на перформансите на јавното обвинителство

Подготовката на Првиот национален извештај од Матрицата за мониторинг на перформансите на јавното обвинителство е во насока на поддршка на реформите во правосудството и креирање на ефикасен, праведен и транспарентен јавнообвинителски систем.

Матрицата за мониторинг на перформансите на јавното обвинителство е развиена во нклузивен процес и во блиска соработка со Советот на јавни обвинители, Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Министерството за правда. Матрицата има за цел да развие и воспостави функционална, објективна и долгорочна алатка за мерење на успешноста и резултатите на јавно обвинителскиот систем во земјата и истовремено да создаде платформа за идно подобрување на перформансите на јавното обвинителство, преку креирање јавни политики како и дефинирање на поефективни мерки за поголем импакт во реформските процеси во согласност со најдобрите меѓународни стандарди и пракси.

Извештајот можете да го погледнете на следниот линк:

Ana
Share
This