Центарот за правни истражувања и анализи во периодот јануари – декември 2018 година го имплементираше проектот „Акција против данок плус“. Главниот идентификуван проблем кој беше во фокус на овој проект е обврската за регистрација на данок на додадена вредност од страна на физичките лица во Република Македонија чиј промет во…
Период:
01/01/2018 - 01/12/2018
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи го имплементираше проектот „Компаративна студија за искуствата поврзани со процесот на избор и оценување во судството во младите демократии“, финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија. Главната цел на проектот беше да ја зголеми позитивната перцепција на јавноста за судството со воведување и истакнување на…
Период:
01/12/2017 - 01/10/2021
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) од јули до ноември 2017 година, го спроведе проектот “Зголемена видливост на работата на Уставниот суд”, кој е финансиран од Програмата на Швајцарската амбасада Цивика Мобилитас. Проектот имаше за цел да ја зголеми видливоста во спроведувањето на правдата и јавната свест за постапката…
Период:
01/10/2021 - 01/10/2021
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи во паратнерство со Здружение на Роми правници го спроведе проектот „Еднакви пред судот, безбедни во животот“. Проектот имаше за цел да промовира еднаков и фер третман од правните органи кон ромската популација, преку истакнување на предизвиците во дискриминацијата, промовирајќи еднаквост во македонското општество. Во…
Период:
01/10/2016 - 01/10/2021
Статус:
Спроведено
Започнувајќи во јули 2016 до март 2018 година, ЦПИА ја имплементираше програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во Македонија преку градење на капацитети за судии и мониторирање на судските реформи“ поддржана од Британската амбасада – Скопје. Програмата имаше за цел да развие и имплементира алатка за проценка на перформансите на судскиот систем во…
Период:
01/07/2016 - 01/03/2018
Статус:
Спроведено