Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“. Програмата има за цел да ја зголеми правната сигурност и предвидливост преку јакнење на капацитетите во судството, како и да обезбеди поддршка за подобрување на политиките и практиките…
Период:
01/06/2018 - 31/03/2020
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи во периодот јануари – декември 2018 година го имплементираше проектот „Акција против данок плус“. Главниот идентификуван проблем кој беше во фокус на овој проект е обврската за регистрација на данок на додадена вредност од страна на физичките лица во Република Македонија чиј промет во…
Период:
01/01/2018 - 01/12/2018
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи го имплементираше проектот „Компаративна студија за искуствата поврзани со процесот на избор и оценување во судството во младите демократии“, финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија. Главната цел на проектот беше да ја зголеми позитивната перцепција на јавноста за судството со воведување и истакнување на…
Период:
01/12/2017 - 01/10/2021
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) од јули до ноември 2017 година, го спроведе проектот “Зголемена видливост на работата на Уставниот суд”, кој е финансиран од Програмата на Швајцарската амбасада Цивика Мобилитас. Проектот имаше за цел да ја зголеми видливоста во спроведувањето на правдата и јавната свест за постапката…
Период:
01/07/2017 - 30/11/2017
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи во паратнерство со Здружение на Роми правници го спроведе проектот „Еднакви пред судот, безбедни во животот“. Проектот имаше за цел да промовира еднаков и фер третман од правните органи кон ромската популација, преку истакнување на предизвиците во дискриминацијата, промовирајќи еднаквост во македонското општество. Во…
Период:
01/11/2016 - 01/04/2018
Статус:
Спроведено