Центарот за правни истражувања и анализи во паратнерство со Здружение на Роми правници го спроведе проектот „Еднакви пред судот, безбедни во животот“. Проектот имаше за цел да промовира еднаков и фер третман од правните органи кон ромската популација, преку истакнување на предизвиците во дискриминацијата, промовирајќи еднаквост во македонското општество. Во…
Период:
01/11/2016 - 01/04/2018
Статус:
Спроведено
Започнувајќи во јули 2016 до март 2018 година, ЦПИА ја имплементираше програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во Македонија преку градење на капацитети за судии и мониторирање на судските реформи“ поддржана од Британската амбасада – Скопје. Програмата имаше за цел да развие и имплементира алатка за проценка на перформансите на судскиот систем во…
Период:
01/07/2016 - 01/03/2018
Статус:
Спроведено