ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА РАБОТАТА НА СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА – ПЕРЦЕПЦИЈА, ПРЕДИЗВИЦИ И ПОТРЕБИ

Во рамките на проектот ,,Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството‘‘ финансиран од страна на Европската Унија и ко-финансиран од страна на Британската амбасада во Скопје, како една од проектните активности, беше спроведено истражување за работата на судската администрација. Примерокот на овој прашалник беше спроведен на 1162 испитаници т.е. 60,3% од судската служба во судовите на Република Северна Македонија.

Ana
Share
This